Inkludering og tilrettelegging  - Støtte for fagskolene

Inkluderende læringsmiljø

"For at studentene skal lykkes i utdanningen, må de trives, ha gode levekår og et godt og inkluderende læringsmiljø."

Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden

Rapport: Inkludering og tilrettelegging i fagskolen

Universellrapport 1:2019. I fagskolemeldingen, Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden, er Universell bedt kartlegge hvilket behov fagskolene har for støtte til arbeidet med studenter med ulike funksjonsnedsettelser og utrede aktuelle tiltak.

Nyheter om fagskoler