Finn ressurs

Artikkel

Hvordan lage tilgjengelighetserklæring

Fra 1. februar 2023 skal offentlige virksomheter i høyere utdanning ha en tilgjengelighetserklæring for sine nettsteder og nettbaserte løsninger.

Artikkel

PDF

Denne artikkelen tar for seg hvordan du kan sikre at PDF-filene du legger ut oppfyller minstekravene til universell utforming. Du trenger Adobe Acrobat Pro for å kunne gjennomføre stegene i veilederen.

Publikasjon

Rapport: Universell utforming av digitale læremidler

På oppdrag fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og Universell har PROBA samfunnsanalyse kartlagt i hvilken grad utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører er forberedt på å oppfylle kravene til universell utforming av digitale læremidler.

Publikasjon

Kartlegging av universell utforming som fagbegrep i norske IKT-utdanninger

Universell har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sett nærmere på om universell utforming er en del av IKT-studier i dag. Prosjektet har gjennomført en grunnleggende kartlegging av studieprogram og emner, og valgt ut indikatorer for fremtidige undersøkelser om tematikken.

Artikkel

Statusmåling uu av IKT 2018

Tilsynet for universell utforming av IKT (Difi) har målt status for universell utforming av 278 nettsider i privat og offentlig sektor. Flere høyere utdanningsinstitusjoner er blant de som er kartlagt. Resultatene ble annonsert i en pressemelding fra Difi 13. desember.

Artikkel

Tildelinger 2017

Universell tildelte stimuleringsmidler til 12 ulike prosjekter ved 9 utdanningsinstitusjoner i 2017. Prosjektene som ble støttet hadde et bredt spenn og høy kvalitet. Det ble tildelt totalt kr. 2.190.000 fra Universell i 2017.

Artikkel

Nye krav til universell utforming av IKT

Likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft første januar 2018. Fra 1.1.2021 gjelder kravene til universell utforming av IKT i lovens paragraf 18 med forskrift også eksisterende nettløsninger ved universiteter, høgskoler og fagskoler.