Finn ressurs

Nyhet

LMU-kartlegging 2020

Universell har kartlagt aktiviteten og virksomheten i læringsmiljøutvalgene i perioden etter 12. mars.

Publikasjon

Internasjonal studentmobilitet – like muligheter for alle?

Universellrapport 1:2015. En kartlegging av drivere og barrierer i tilknytning til utveksling og studier i utlandet for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Publikasjon

Rapport: Universell utforming av digitale læremidler

På oppdrag fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og Universell har PROBA samfunnsanalyse kartlagt i hvilken grad utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører er forberedt på å oppfylle kravene til universell utforming av digitale læremidler.

Publikasjon

Rapport: Inkludering og tilrettelegging i fagskolen

I Fagfolk for fremtiden, Meld. St. 9 (2016-2017), er Universell bedt kartlegge hvilket behov fagskolene har for støtte til arbeidet med studenter med ulike funksjonsnedsettelser og utrede aktuelle tiltak.

Publikasjon

Kartlegging av universell utforming som fagbegrep i norske IKT-utdanninger

Universell har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sett nærmere på om universell utforming er en del av IKT-studier i dag. Prosjektet har gjennomført en grunnleggende kartlegging av studieprogram og emner, og valgt ut indikatorer for fremtidige undersøkelser om tematikken.

Publikasjon

Universellrapport 1:2017 - Equity in Student Mobility in Nordic Higher Education (ESMHE)

The ESMHE project is a result of an initiative by the Nordic Committee of Senior Officials for Education and Research (ÄK-U), which implements the policy of the Nordic Council of Ministries of Education and Research (MR-U). The project is a part of the Nordic “Action Plan for Nordic Co-operation on Disability 2015 – 2017”.

Publikasjon

Rusmiddelforebygging for studenter

Hvordan jobbe med rusforebyggende tiltak?

Publikasjon

Mentor for studenter med funksjonsnedsettelse

HK-dir har gjennomført en kartlegging av nytteverdi og organisering av mentortilbudet for studenter med funksjonsnedsettelse. Formålet er å synliggjøre mentortiltaket generelt, belyse nytteverdi for ulike aktører, og foreslå grep som kan kvalitetssikre og effektivisere ordningen.

Publikasjon

Mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

I anledning LMU-forum 2013 hvor temaet var "Mangfold og ulikhet", skrev sosiolog Jo Ese ved Høgskolen i Østfold en artikkel om dette temaet i et læringsmiljøperspektiv.

Publikasjon

LMU-kartlegging 2012-2013

Universell er nasjonal pådriver i høyere utdanning innen inkluderende læringsmiljø, Læringsmiljøutvalg (LMU) og universell utforming. Vi skal bidra til å styrke utvalgene slik at de får hensiktsmessige arbeidsoppgaver, nødvendig gjennomslagskraft og riktig plassering i utdanningsinstitusjonene.