Handelshøyskolen BI  

Amund Thomassen
Telefon: 46 41 00 00 E-post: amund.thomassen@bi.no Hjemmeside: https://www.bi.no/