Læringsmiljøutvalg (LMU) - Universell har et nasjonalt ansvar som pådriver for læringsmiljøutvalgene ved norske universiteter og høgskoler.

Et godt læringsmiljø

Læringsmiljøet er av avgjørende betydning for studentenes prestasjoner og trivsel. Et godt læringsmiljø tar hensyn til mangfoldet i studentpopulasjonen.

Universell skal utvikle og formidle kunnskap og erfaringer om hvordan LMU kan organiseres, synliggjøres og bli en viktig premissleverandør for et godt læringsmiljø. Utvikling av feltet gjøres i samarbeid med studentorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og Kunnskapsdepartementet.

Vårt mål er at læringsmiljøutvalgene skal få reell innflytelse i arbeidet med å skape gode læringsmiljø. Dette ønsker vi å oppnå gjennom å tilby

  • bistand til utvikling av interne systemer for LMUs arbeid (mandat, retningslinjer, organisering, handlingsplaner)
  • løpende erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling gjennom konferanser, seminarer, epost-lister og nettsider
  • ny kunnskap om feltet gjennom utredninger, kartlegginger og opplæring
Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd.
- Universitets- og høyskoleloven § 4-3, tredje ledd
Les vår

Håndbok for læringsmiljøutvalg

Universell har utviklet en LMU-håndbok for representanter og andre som har interesse av arbeid i læringsmiljøutvalgene.

Finn dine

LMU-kontakter

Vi tilbyr oversikt over LMU-kontakter ved norske universiteter og høgskoler.

Rapporter og publikasjoner om LMU

LMU-kartlegging 2020

Universell har kartlagt aktiviteten og virksomheten i læringsmiljøutvalgene i perioden etter 12. mars 2020.

LMU-kartlegging 2014-2015

Universellrapport 2:2016. Kartlegging av LMUs arbeid blant 32 høyere utdanningsinstitusjoner. Gjennomført i 2015.

Mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

Universellrapport 2:2013. Sosiolog Jo Ese ved Høgskolen i Østfold har skrevet en artikkel om mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

LMU-kartlegging 2012-2013

Universellrapport 1:2014. Kartlegging av LMUs arbeid blant 28 høyere utdanningsinstitusjoner. Gjennomført i 2013.

Rusmiddelforebygging for studenter

Universellrapport 1:2013. I denne Universellrapporten er temaet rusforebygging overfor studenter, og den har fokus rettet mot bruk av alkohol.

Nyheter om LMU

Presentasjoner fra oppdrag

21.10.2019: LMU-seminar ved Høyskolen Kristiania

Universell holdt seminar for LMU-medlemmer ved Høyskolen Kristiania.

2.10.2019: LMU-møte ved NTNU

Universell innledet til sak om tiltaksplan mot ekstremisme.

5.3.2019: Fellesmøte med LMU og AMU ved Universitetet i Bergen

Universell holdt innledning om digitalisering og universell utforming.

11.2.2019: LMU-møte på HVL

Universell holdt presentasjon for LMU ved Høgskulen på Vestlandet.

29.10.2018: LMU-møte på Oslomet – storbyuniversitetet

Universell holdt miniforedrag for LMU ved Oslomet.