Om Universell - virksomhetsplan og strategi

Fra 1. juli 2021 er Universell en avdeling i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Informasjon på denne siden er derfor under revidering.
Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som nasjonal pådriverenhet for inkludering, universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljøutvalg i høyere utdanning.

 

Visjoner

Universell har tre hovedarbeidsområder, som gjenspeiles i enhetens visjoner for arbeidet: 

  • Høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning skal være tilgjengelig for alle.
  • Læringsmiljøutvalgene (LMU) skal være en arena for medvirkning og utvikling av institusjonenes arbeid med læringsmiljø.
  • Universell utforming skal være et fag- og kunnskapsområde i høyere utdanning.

Roller

Universell er:

  • Pådriver for gjennomføring av tiltak i samarbeid med oppdragsgivere og utdanninginstitusjonene, og gjennom dette forsterke god praksis og endre det som ikke fungerer.
  • Rådgiver og samarbeidspartner for departementer, direktorater og offentlige etater, utdanningsinstitusjoner og andre oppdragsgivere innen enhetens hovedarbeidsområder.
  • Kunnskapsutvikler og formidler innen enhetens hovedarbeidsområder.
  • Nettverksbygger for ansatte i universitets- og høgskolesektoren og andre samarbeidspartnere innen hovedarbeidsområdene.
Universell sin

Virksomhetsplan 2020/21

Virksomhetsplanen styrer Universells prioriteringer og satsninger for inneværende år

Universell sin

Strategi 2019-2022

Universell skal påvirke, klargjøre og implementere overordnede politiske føringer.

Universell sine

Ansatte

Universell har fire ansatte.

Om våre

Samarbeid

Universell har nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidspartnere.

Universell sin nasjonale

Tilgjengelighetspris

Universells tilgjengelighetspris ble delt ut for første gang i 2017.

Universellrapporter

Kartlegging av universell utforming i norske IKT-utdanninger

Universellrapport 2:2019. Universell har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sett nærmere på om universell...

Rapport: Inkludering og tilrettelegging i fagskolen

Universellrapport 1:2019. I fagskolemeldingen, Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden, er Universell bedt kartlegge hvilket behov...

Equity in Student Mobility in Nordic Higher Education

Universellrapport 1:2017. Kartlegging av hindringer og muligheter for mobilitet på tvers av nordiske land for studenter med...

LMU-kartlegging 2014-2015

Universellrapport 2:2016. Kartlegging av LMUs arbeid blant 32 høyere utdanningsinstitusjoner. Gjennomført i 2015.

Veileder for arbeid med ADHD og Asperger syndrom

Universellrapport 1:2016. Universell har samarbeidet med nasjonale kompetansesentra, tilretteleggere og studenter om å samle kunnskap og...

Internasjonal studentmobilitet – like muligheter for alle?

Universellrapport 1:2015. En kartlegging av drivere og barrierer i tilknytning til utveksling og studier i utlandet for studenter med nedsatt...

LMU-kartlegging 2012-2013

Universellrapport 1:2014. Kartlegging av LMUs arbeid blant 28 høyere utdanningsinstitusjoner. Gjennomført i 2013.

Mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

Universellrapport 2:2013. Sosiolog Jo Ese ved Høgskolen i Østfold har skrevet en artikkel om mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

Rusmiddelforebygging for studenter

Universellrapport 1:2013. I denne Universellrapporten er temaet rusforebygging overfor studenter, og den har fokus rettet mot bruk av alkohol.

Kontaktinformasjon

E-post: kontakt@universell.no

Besøksadresse:
Abels gate 5
7030 Trondheim

Postadresse:
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Avdeling Universell
Pb. 1093
5089 Bergen