Høringer og uttalelser - Denne siden inneholder høringssvar og uttalelser gitt fra Universell.

Oversikt over høringer og uttalelser

Innspillsmøte om Studentrettigheter

6.3.2019. Kunnskapsdepartementet har nedsatt et utvalg for å gjøre en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for universiteter,...

Høringssvar: Universitets- og høgskoleloven 2018

30.4.2019. Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler. Innspill fra Universell.

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

10.02.2017. Svar på høring om forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar: NOU 2020:3 Ny universitets- og høyskolelov

Universell er godt fornøyd med at læringsmiljø, universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljøutvalg har fått et eget lovkapittel.