Organisasjon - informasjon om Universell sitt mandat, virksomhet og ansatte.

Universell sin

Virksomhetsplan 2019

Virksomhetsplanen styrer Universells prioriteringer og satsninger for inneværende år

Universell sin

Strategi 2019-2022

Universell skal påvirke, klargjøre og implementere overordnede politiske føringer.

Universell sine

Ansatte

Universell har fire ansatte.

Om våre

Samarbeid

Universell har nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidspartnere.

Universell sin nasjonale

Tilgjengelighetspris

Prisen er nasjonal og ble delt ut for første gang i 2017

Les Universell sine

Høringer og uttalelser

Universell er høringsinstans i flere saker som omhandler høyere utdanning.

Universellrapporter

Kartlegging av universell utforming i norske IKT-utdanninger

Universellrapport 2:2019. Universell har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sett nærmere på om universell...

Rapport: Inkludering og tilrettelegging i fagskolen

Universellrapport 1:2019. I fagskolemeldingen, Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden, er Universell bedt kartlegge hvilket behov...

Equity in Student Mobility in Nordic Higher Education

Universellrapport 1:2017. Kartlegging av hindringer og muligheter for mobilitet på tvers av nordiske land for studenter med...

LMU-kartlegging 2014-2015

Universellrapport 2:2016. Kartlegging av LMUs arbeid blant 32 høyere utdanningsinstitusjoner. Gjennomført i 2015.

Veileder for arbeid med ADHD og Asperger syndrom

Universellrapport 1:2016. Universell har samarbeidet med nasjonale kompetansesentra, tilretteleggere og studenter om å samle kunnskap og...

Internasjonal studentmobilitet – like muligheter for alle?

Universellrapport 1:2015. En kartlegging av drivere og barrierer i tilknytning til utveksling og studier i utlandet for studenter med nedsatt...

LMU-kartlegging 2012-2013

Universellrapport 1:2014. Kartlegging av LMUs arbeid blant 28 høyere utdanningsinstitusjoner. Gjennomført i 2013.

Mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

Universellrapport 2:2013. Sosiolog Jo Ese ved Høgskolen i Østfold har skrevet en artikkel om mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

Rusmiddelforebygging for studenter

Universellrapport 1:2013. I denne Universellrapporten er temaet rusforebygging overfor studenter, og den har fokus rettet mot bruk av alkohol.

Kontaktinformasjon

E-post: kontakt@universell.no

Adresse: Universell
Kolbjørn Hejes vei 4
7491 Trondheim