Referansegruppe for Universell

Om universell

Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som en «nasjonal pådriverenhet» for inkluderende læringsmiljø, universell utforming og læringsmiljøutvalgene (LMU) i høyere utdanning i Norge. Universell er organisatorisk tilknyttet NTNU, men har alle høyere utdanningsinstitusjoner som målgruppe.  
Universell har tre hovedoppgaver/ arbeidsområder:

 1. Universell arbeider for at lærestedene skal tilby studenter med nedsatt funksjonsevne et inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet, med kvalitetssikrede tilbud og tjenester basert på strategien universell utforming. Individuelle løsninger skal tilbys den enkelte der hvor universell utforming ikke er tilstrekkelig eller hensiktsmessig løsning.

 2. Universell arbeider for å koordinere og styrke lærestedenes læringsmiljøutvalg (LMU) slik at utvalgene får hensiktsmessig rolle, funksjon og gjennomslagskraft i organisasjonen. 

 3. Universell arbeider for å utvikle universell utforming som fag- og kunnskapsbegrep begrep i høyere utdanning. Oppdraget følger «Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019». 

 

For å lykkes med disse arbeidsoppgavene, skal Universell: 

 1. utvikle og formidle kunnskap om universell utforming og individuell tilrettelegging som virkemidler for å skape et inkluderende læringsmiljø ved norske utdanningsinstitusjoner. Dette skal gjøres i samarbeid med UH-sektoren, student- og interesseorganisasjoner, offentlig forvaltning og internasjonale kontakter. 

 2. utvikle og formidle kunnskap og erfaringer om hvordan LMU kan organiseres, synliggjøres og bli en viktig premissleverandør for et godt læringsmiljø. Utvikling av feltet gjøres i samarbeid med studentorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og KD.

 3. stimulere til faglig utvikling blant ansatte og økt omfang og kvalitet på undervisning om universell utforming, slik at universell utforming blir et kunnskapsområde i høyere utdanning. Tiltak og utvikling skjer i samarbeid med fagdepartement og faglige fyrtårn i sektoren. 


Universell har en klart definert rolle for arbeidet. Universell er: 

 • pådriver for gjennomføring av tiltak i samarbeid med oppdragsgivere og utdanninginstitusjonene

 • rådgiver og samarbeidspartner for Kunnskapsdepartementet, utdanningsinstitusjoner, statlige forvaltningsorgan, samt for oppdragsgivere innen det som til enhver tid defineres til å være hovedarbeidsområder for enheten

 • kunnskapsutvikler og formidler innen enhetens hovedarbeidsområder

 • nettverksbygger for ansatte i universitets- og høgskolesektoren innenfor hovedarbeidsområdene

 • faglig støtte for utdanningsinstitusjonene innen hovedarbeidsoppgavene

Universell er en støtteenhet for utdanningsinstitusjonene, og tar ikke enkeltsaker på vegne av studentene. 

Referansegruppens mandat og oppgaver

Universell har etablert en referansegruppe for enhetens hovedarbeidsområder. Referansegruppens hovedoppgaver vil være å bistå universell i å utøve rollen som nasjonal pådriverenhet og koordinator. Dette skal gjøres gjennom å 

 • være Universells rådgiver og sørge for medvirkning gjennom å påvirke strategiske, faglige og praktiske beslutninger, blant annet gjennom prioritering av satsningsområder og oppgaver. 
 • gi konkrete innspill til aktuelle saker, ved behov også utenfor referansegruppens møter.
 • gi synspunkter til gjennomførte prosjekter og satsninger fra Universell.
 • bistå med planlegging av implementering av aktuelle prosjekter og satsninger.

Referansegruppens sammensetting

Referansegruppen settes sammen for to år av gangen, og alle hovedarbeidsområdene skal være representert. Følgende funksjoner skal være ivaretatt:

 • Ansatte ved utdanningsinstitusjonene som arbeider med utvikling eller implementering av universell utforming som kunnskaps- og/ eller strategibegrep
 • Ansatte ved utdanningsinstitusjonene som jobber med inkludering og tilrettelegging av studenter med nedsatt funksjonsevne
 • Medlemmer og/eller sekretær for læringsmiljøutvalg (LMU)
 • Norsk Studentorganisasjon (NSO)
 • Representant fra annen offentlig forvaltning eller tjenestetilbud av spesiell betydning for studenter med nedsatt funksjonsevne 

Referansegruppen skal ha minst 5 medlemmer, og administreres av Universell som ivaretar sekretariatsfunksjon. Utdanningsinstitusjonenes representanter skal gjenspeile størrelsen på institusjonene, og ivareta geografiske og faglige forskjeller. 

Interesseorganisasjoner og andre aktuelle aktører vil bli involvert ut fra av sakskart. 

Organisering og møtevirksomhet

Referansegruppen møtes 2-4 ganger årlig, avhengig av sakskart. Universell dekker alle kostnader i forbindelse med møter i referansegruppen (reise, opphold, bevertning). Universell gir ikke lønnskompensasjon for deltakelse. 

For Universell 2017
Kjetil Knarlag
Prosjektleder